Croeso - Welcome

 

Llwybr llwyddiant, lles a llawenydd.

 

Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar ac mae trefniadau effeithiol mewn lle er mwyn cefnogi lles a datblygiad personol ac addysgol y disgyblion.

Ysgol T Llew Jones is an inclusive community that encourages pupils to foster respect and care for each other.

Arolwg ESTYN 2015. ESTYN inspection 2015

 

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,

 Croeso i Wefan Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones. Ein bwriad wrth gyflwyno'r wefan yma yw rhannu gwybodaeth a chyflwyno ein nod ac amcanion fel ysgol. Ceir gwybodaeth am nifer o bethau sydd am gynorthwyo’r ysgol i redeg yn effeithiol a chynorthwyo’ch plant i ymgartrefu a mwynhau eu cyfnod gyda ni. 

Mae addysg yn bartneriaeth tair ffordd gyda’ch plentyn y chi fel rhieni a ninnau fel ysgol. Mae eich rhan yn eithriadol o bwysig os yw eich plentyn am fanteisio yn llawn ar yr holl brofiadau a gyflwynir yn yr ysgol. Ni ellir pwysleisio pa mor bwysig yw eich cefnogaeth chi yn y cartref os yw eich plentyn am gael yr addysg orau.

Cofiwch fod croeso i chi gysylltu â’r ysgol unrhyw amser os oes gennych unrhyw gwestiwn am ddatblygiad eich plentyn.

 Yn ddiffuant,

Alwyn Ward (Pennaeth)

Dear Parents /Guardians,

Welcome to Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones' website. The purpose of this websiteis to welcome your child and yourself and to present the school’s aims and objectives. Within the pages of this website there is information to ensure that the school runs efficiently and that your child settles well and enjoys their time with us at the school. 

Education is a three way process between your child, you as Parents and us as a school. Your part in this is extremely important if we are to ensure that your child is to benefit fully from the varied experiences we present as a school. We cannot over emphasise the importance of the support given at home to ensure the best education for your child.

If you have any questions about your child’s development please don’t hesitate in contacting the school.

Sincerely,

Alwyn Ward (Head teacher.)

Image

Ysgol Gymunedol T Llew Jones 2013                          PRIF@tllewjones.ceredigion.sch.uk- 01239654553